Veivisere utenfor FN 1

Urfolk har jobbet sammen med De forente nasjoner (FN) i flere tiår for å oppnå anerkjennelse for sine rettigheter. Her kan du lese om de ulike organene innenfor FN som jobber med å fremme og beskytte urfolks rettigheter.

FNs permanente forum for urfolk

FNs permanente forum for urfolk (UNPFII) er det viktigste kontoret for arbeidet med urfolkssaker innenfor FN-systemet. Detter forumet ble etablert i 2000 og hadde sin første sesjon (møtetid) i 2002. Det har 16 medlemmer, og halvparten av disse er valgt av urfolksorganisasjoner og resten av statlige styresmakter. De medlemmene som er valgt av urfolksorganisasjonene kommer fra sju forskjellige regioner: Asia; Afrika; Øst- og Sentral-Europa og Kaukasus; Arktis; Latin-Amerika og Karibia; Nord-Amerika; og Stillehavsområdet.

Over 1000 deltakere med urfolksbakgrunn deltar på forumets årlige sesjon (møtetid) i New York, som går over to uker i mai. Forumet er særlig opptatt av barn og ungdom, og har diskutert og bedt om at det gjøres noe angående:

  • kulturtilpasset undervisning, inklusiv innen urfolksspråk
  • gode helsetjenester
  • opplæring om HIV og AIDS
  • diskriminering (urettferdig behandling) i lovverk
  • politiets overfokusering på urfolksungdom

Forumet har rettet fokus mot selvmord blant ungdom, fattigdom og feilernæring, seksuell utnytting, barnearbeid, menneskehandel, barn i væpnede konflikter, arbeidsledighet og utdanningsmuligheter.

Global Indigenous Youth Caucus

Urfolksungdom har deltatt i FNs permanente forum for urfolk fra første sesjon av. Global Indigenous Youth Caucus ble formelt opprettet i 2006 og anerkjent av forumet som arbeidsgruppe i 2008. Gruppen består av en rekke urfolksungdommer med ulik bakgrunn fra hele verden. Når forumet har sine sesjoner, møtes gruppen daglig for å drøfte problemstillinger, lage forslag til uttalelser og komme med anbefalinger til forumet.

De samiske veiviserne reiser hvert år til FNs permanente forum for urfolk, og deltar aktivt i blant annet Global Indigenous Youth Caucus .

Samiske veivisere 2018/2019 på FN permanente forum for urfolk. FOTO: Sara Beate Eira Persson
Spesialrapportøren for urfolks rettigheter

Spesialrapportøren er en ekspert på urfolkssaker som jobber med å fremme urfolk rettigheter, rapportere om urfolks situasjon på verdensbasis og undersøke tilfeller der urfolks rettigheter kan ha blitt krenket. Spesialrapportøren kan også besøke land for å lage rapporter om de fremskritt styresmaktene i landet gjør i sitt arbeid med å støtte og respektere urfolks rettigheter.

Visste du?

Både enkeltpersoner, grupper og organisasjoner kan sende informasjon om tilfeller der urfolks rettigheter kna ha blitt krenket til FNs spesialrapportør om urfolks rettigheter

FNs internasjonale urfolkdag

Visste du at vi feirer FNs internasjonale urfolksdag den 9. august hvert år? Denne dagen ble opprettet for å sette fokus på urfolksrettigheter på verdensbasis. 9.august ble valgt fordi dette er datoen for det første møtet i FNs Working Group on Indigenous Populations (gruppen som utarbeidet urfolkserklæringen) i Genève i 1982.

Ekspertmekanismen for urfolksrettigheter

Ekspertmekanismen for urfolksrettigheter (EMRIP) er en gruppe som består av fem eksperter, og disse møtes en gang i året for å gi FN råd om urfolks rettigheter. Gruppen gjennomfører studier og utfører forskning og har rettet fokus mot en rekke problemstillinger, for eksempel utdanning, retten til å delta i beslutningsprosesser og så videre.


Kilder:

  • FNs erklæring om urfolks rettighetr for urfolksungdom (2013)

    Gáldu

    Gáldu Čála nr. 2 /2013