Spennende historie

Disse artiklene skal gjøre deg bedre kjent med samisk historie fra for veldig lenge siden til historie i nyere tid.

Artiklene kommer til å blant annet gi deg oversikt over viktige årstall og perioder i samisk historie, som også finnes i tidslinjen.

Artiklene berører også temaer som oppdelingen av det samiske territoriet, Lappekodisillen av 1751 og samenes stilling etter grunnloven av 1814.


Mest populære artikler i "Spennende historie"

En ny æra for samisk språk og kultur

En ny æra for samisk språk og kultur

Det er liten tvil om at det var striden om utbyggingen av Alta-/Kautokeinovassdraget i årene rundt 1980, som ble den virkelige vekker for mange sentrale politikere i Norge. Denne oppvåkningen førte til at styrking av samisk språk og kultur er…

Altasaken – samenes rettigheter løftes frem

Altasaken – samenes rettigheter løftes frem

Motstanden mot utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget i årene før og rundt 1980, var det som for alvor satte samiske kultur- og rettighetsspørsmål på den nasjonale politiske dagsorden. I 1968 ble de første planene om utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget…

NSR dannes

NSR dannes

Norske Samers Riksforbund (NSR) ble dannet i 1968. Dette bidro til en mye sterkere artikulering av samiske kultur- og rettighetskrav. NSR ble en samlende landsforening av lokale sameforeninger på norsk side av Sápmi. Sameforeninger fra Karasjok,…

Samekomiteen skal styrke samenes situasjon

Samekomiteen skal styrke samenes situasjon

Et tegn på at den kulturpolitiske stemningen var i ferd med å snu til det mer positive, fikk man gjennom nedsettelsen av Samekomiteen i 1956. Forkjemper for det samiske, Per Fokstad, ble også valgt som medlem. Midt under arbeidet fikk komiteen…

Positive toner i etterkrigstiden

Positive toner i etterkrigstiden

Under krigen deltok både samer og kvener aktivt i motstanden mot nazismen. Dette har hatt lite fokus i norske historiefortellinger om andre verdenskrig. Blant annet var det mange samer, både sør og nord i landet, som med fare for sitt eget liv var…

2. verdenskrig

2. verdenskrig

I 1940 ble de norske nazistene – Nasjonal Samling (NS) – av den tyske okkupasjonsmakten innsatt til å styre Norge. Slik vi har sett var det ulike sterke samfunnsaktører som fra før midten av 1800-tallet hadde fremhevet den norske germanske…

Skallemålinger av samer

Skallemålinger av samer

I 1920-årene sto skallemålingene sterkt blant en god del vitenskapsfolk. Blant annet ble kirkegårder i samiske distrikter gravd opp. Samer som protesterte ble betegnet som latterlig overtroiske. Raseforskningen gikk ut på å måle og kartlegge…

Etablering av sameforeninger og det første samelandsmøtet 1917

Etablering av sameforeninger og det første samelandsmøtet 1917

Rundt begynnelsen av 1900-tallet begynte man å få en viss samisk organisering. 6. februar 1917 skulle også bli en viktig dag for samene. Ett resultat av organisasjonsarbeidet i nord, var at Isak Saba i 1906 ble valgt inn, som første same, på…