Samene er et folk i fire nasjonalstater, Norge, Finland, Sverige og Russland. I disse landene er samene et urfolk og utgjør en etnisk, språklig og kulturell minoritet.

Norge har anerkjent samene som urfolk gjennom ulike beslutninger, herunder Stortingets vedtak av Sameloven, Grunnloven §108 og ratifiseringen av ILO-konvensjonen nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.

Samenes opprinnelige landområde kalles Sápmi

Betegnelsen «Sápmi» brukes i dag som betegnelsen på landet der samene bor, Sameland. Begrepet finnes i alle samiske språk og dialekter, og kommer av samenes egen benevnelse av seg selv, sámit eller sápmelaččat. I Norge ble de tidligere kalt «lapper» eller «finner», I Sverige «lappar» og «lappalaiset» i Finland. I dag er betegnelsen Saami eller Sámi innarbeidet også internasjonalt, f.eks. i oppslagsverk og innenfor det verdensomspennende urfolksamarbeidet som samene deltar i.

Så langt tilbake som det finnes kildemateriale, vet man at det har bodd samer i de områdene i Norden og Kolahalvøya der det i dag finnes fast samisk bosetning. I det indre av Finnmark fylke i Norge og Utsjok kommune i Finland er samene i majoritet. Det er anslått at samenes antall i dag er et sted mellom 60-70 000. Samenes antall i Norge har de senere år vært anslått å være ca. 40 000, i Sverige ca. 20 000, i Finland 7500, og i Russland 2 000.

Må oppfatte seg selv som same

I Norge har man i lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold fra 1987( Sameloven)
§ 2-6 definert «same» utfra en kombinasjon av objektive og subjektive kriterier. Her heter det at den som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten har samisk som hjemmespråk eller minst en av foreldrene, besteforeldrene eller oldeforeldrene har eller har hatt samisk som hjemmespråk, eller at en er barn av en som allerede er registrert i Sametingets valgmanntall, kan kreve seg innført i dette manntallet i bostedskommunen og er valgbare til Sametinget. Finske, svenske og russiske samer som har bodd tre år i Norge, kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntall.