Om ordningen Sámi ofelaččat/ Samiske veivisere

«De samiske veivisernes mål er å gi økt kunnskap om samer og samiske forhold blant unge i Norge. Det er også et mål at veiviserordningen skal føre til dialog mellom samisk ungdom og andre ungdommer og bidra til å motvirke etnisk diskriminering»

Regjeringen

Ordningen Samiske veivisere er samisk ungdom som skal formidle kunnskap om kulturen sin i direkte kommunikasjon med andre ungdommer. I 2004 ble ordningen første gang satt opp som et treårig prøveprosjekt hvor tre samiske veivisere reiste rundt til skoler rundt om i landet og informerte om egen hverdag, kultur og tradisjoner.

Prosjektet Sámi Ofelaččat/Samiske Veivisere ble igangsatt av daværende Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Sámi Allaskuvla- Samisk høgskole i Kautokeino. Evalueringen i 2007 viste at prøveprosjektet var svært vellykket, og samme høst ble det slått fast i Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) at tiltaket med samiske veivisere ville bli videreført som en fast ordning. I dag har prosjektet fire veivisere og ligger under Kommunal- og distriktsdepartementet.

Sameloven og internasjonale avtaler som Norge har tiltrådt, som ILO-konvensjon nr. 169. FN’s erklæring om urfolks rettigheter og Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk, pålegger den norske stat visse plikter om å informere storsamfunnet om landets urfolk. Sámi Ofelaččat/Samiske veivisere skal synliggjøre det samiske, bidra til positive holdninger og økt kunnskap om samer og samisk kultur, og er en del av Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer, og for et mer inkluderende samfunn.

Det norske samfunnet er de siste tiårene blitt mer bevisst på samisk tilstedeværelse. Kravet om kunnskap om samisk kultur og identitet – en økt kompetanse om landets urfolk – ligger i de nye læreplanene for grunnopplæringen. De samiske veivisernes bidrag er ment som et supplement til denne grunnopplæringen.

Tiltaket skal på en realistisk og engasjerende måte være med på å øke bevisstheten om det moderne samiske samfunnet, og om samisk historie og samfunnsutvikling. Ønskemålet er å gi ungdommer et møte med det samiske samfunnet, sett gjennom samiske ungdommers egne øyne. De samiske veivisernes oppdrag er i hovedsak å besøke videregående skoler, men når det passer besøker de også ungdomsforumer, ungdomsskoler, barneskoler og høgskoler.

Ungdommene som blir samiske veivisere, er nøye utvalgt. Det er lagt stor vekt på utdanning, samarbeidsevner og personlig egnethet. Kreativitet, kommunikasjonsevne og evne til å formidle et budskap er viktige nøkkelord for veiviserne. De representerer i tillegg ulike geografiske områder i Norge hvor det bor samer. Veiviserungdommene studerer Samisk kultur- og samfunnskunnskap ved Samisk høgskole i Kautokeino, og arbeidet som veiviser er del av utdanningen deres. Andre deler av opplæringen er besøk i departementene, der de skal få innsikt i hvordan forvaltningen fungerer og hvordan de ulike departementene jobber med samiske saker De skal også besøke FN’s permanente forum for urfolkssaker i New York der de blir kjent med urfolksverden i et globalt perspektiv.

Veiviserutdanningen er ettårig studie og gir 60 studiepoeng. Siden Sámi Ofelaččat/Samiske Veivisere-ordningens oppstart i 2004, er den blitt veletablert og velkjent blant skolene i landet og øker i popularitet år for år. Det er stor etterspørsel etter veiviserne, men i løpet av et skoleår rekker de fire ungdommene å besøke bare en brøkdel av alle skolene som bestiller, og når bare fram til rundt 60 av de 411 videregående skolene i landet pr skoleår.

Veiviserne får bestillinger fra alle nivå, fra barnehager og opp til universiteter. I tillegg får de forespørsler fra blant annet festivaler, museer og Forsvaret. I 2022 ble de invitert til den nordiske paviljongen på den verdenskjente kunstutstillinga Venezia Biennale, som guider og kunnskapsspredere for den samiske utstillinga.