Om ordningen

Ordningen Samiske veivisere var opprinnelig et treårig prøveprosjekt hvor tre ungdommer i et år reiste rundt til skoler rundt om i landet og informerte om samisk kultur og samfunnsforhold. Etter en fantastisk konklusjon i evalueringen av prosjektet høsten 2007, ble det slått fast i Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) at tiltaket med samiske veivisere ville bli videreført som en fast ordning.

Samiske Veivisere er en ordning som ble satt i gang av Kommunal- og regionaldepartementet i 2004. Nå ligger det under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

De samiske veiviserne reiser hovedsaklig rundt på videregående skoler, men besøker også gjerne andre ungdomsfora og også studenter ved lærerutdanningene i landet, og opplever at deres kunnskaper er sterkt etterspurt også på dette nivået. De samiske veiviserne gjennomfører et opplegg som er tilpasset skolen og elevene. Skolene får standardopplegg og i tillegg de kan de be om å få temaer eller opplegg etter egne ønsker. Ungdommene som er samiske veivisere har fått opplæring ved Samisk høgskole i Kautokeino for å kunne gjennomføre oppgaven sin.

Veiviserne er valgt ut etter utdanning og personlig egnethet. Det er lagt stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevner. De representerer i tillegg ulike geografiske områder fra det samiske området i Norge. Kreativitet og evner til å kommunisere et budskap er også viktige nøkkelord for veiviserne.

Sameloven og internasjonale avtaler som Norge har tiltrådt, som ILO-konvensjon nr. 169 og Den europeiske pakt om regions- eller minoritetsspråk, pålegger Regjeringen visse plikter om å informere storsamfunnet om samisk kultur. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker derfor å bidra til kunnskapsspredning og synliggjøring av det samiske, og samarbeider om tiltaket Ofelaš/Samiske veivisere med Sámi allaskuvla/Samisk høyskole i Kautokeino.

Manglende kunnskaper kan være med på å skape fordommer og vrangforestillinger, og derfor bør det samiske bli synliggjort i større grad. Tiltaket skal på en realistisk og engasjerende måte være med på å øke bevisstheten om det moderne samiske samfunnet, og også om samisk historie og samfunnsutvikling. Vi ønsker å gi ungdommene et møte med det samiske samfunnet, sett gjennom samiske ungdommers egne øyne.

Vi håper at skoler tar kontakt med oss!

Tilbudet er gratis!