Her finner du en oversikt over viktige perioder i samisk historie, med særlig vekt på grenseforhold.

Omkring Kr.f./ år 0

 • Samene fremtrer som en egen etnisk gruppe. Samiske kulturtrekk kan spores tilbake til det foregående tusenåret.
 • Samene bebor store deler av områdene fra Midt-Skandinavia og nordover, nåværende Finland, østover til innsjøen Ladoga, og hele Kolahalvøya. Til sammen utgjør dette 6-700 000 kvadratkilometer.
 • I betydelige deler av dette området er samene enerådende på den tid.

872

 • Harald Hårfagre sies å ha samlet Norge til ett rike, noe som er en historisk myte.

Ca. 890

 • Den nordnorske høvdingen Ottar seiler nordover fra Tromsø-området, til det indre av Hvitehavet.
 • Langs Ishavskysten, før han kommer inn i Hvitehavet, treffer han bare samiske jegere, fiskere og fuglefangere.

Viking- og norrøn tid, 900 – 1200-tallet.

 • Det er nære forbindelser mellom samene og den norrøne elite.
 • Ekteskap også mellom Harald Hårfagre og samekvinnen Snøfrid, på Dovre.
 • Norge blir kristnet og det fører trolig til et mer anstrengt forhold mellom norske og samer.

1323

 • Freden i Nøteborg gjør at det dras en grense mellom Sverige og Novgorod (forløperen til Russland)

1326/29

 • Bilateral beskatningsavtale mellom Norge og Novgorod.
 • De to statene skal i fellesskap beskatte samene mellom Tromsø-området og Væleå, på sørkysten av Kolahalvøya.

1300-1500-tallet

 • Samene utsettes i mange områder for flerdoble skattlegginger, plyndring og tvang.
 • Birkarlene fra det indre av Bottenviken er den svenske statsmaktens forløpere i beskatningen av samene nordover mot Ishavskysten.

1517

 • Den russiske storfyrsten erklærer seg som samenes overhode og gir detaljerte instrukser for sine skattefogder. Storfyrsten anerkjenner samenes eiendomsrett til sine områder.

1551

 • Den svenske kongemakten overtar birkarlenes skattlegging av samene helt til Nordishavet og anerkjenner også samenes eiendomsrett til sine områder.

1570

 • Freden i Stettin gjør at Danmark-Norge og Sverige blir enige om at de bestående grensene skal bestå.
 • For reindriften kan det ha hatt betydning at man aksepterte det andre landets undersåtters rettigheter innenfor egen grense. 

1595

 • Avtalen i Teusina gjør at Russland overdrar sine skatte og høyhetskrav til Ishavskysten vest for Varanger, til Sverige, som dermed øker sin aktivitet i Finnmark.

1611-12

 • Kalmarkrigen utkjempes mellom Sverige og Danmark, blant annet om herredømmet over den nordligste delen av Nordkalotten.

1613

 • Freden i Knæred.
 • Sverige oppgir sine pretensjoner på Ishavskysten, og Danmark-Norge oppnår for første gang enejurisdiksjonen over kyst- og fjordområdene i det aller nordligste Norge, minus sørsiden av Varangerfjorden.
 • Den indre delen av nåværende Finnmark, skal ligge under svensk geistlig og verdslig jurisdiksjon, men også med dansk-norsk skattlegging av dette utelukkende samiske området.
 • De skoltesamiske siidaene Neiden, Pasvik og Peisen sør for Varangerfjorden berøres ikke. Dette gjelder stort sett dagens Sør-Varanger som fortsatt blir liggende under russisk jurisdiksjon, i tillegg også med dansk-norsk skattlegging.

1645

 • Freden i Brømsebro gjør Norge mister Jämtland og Härjedalen til Sverige, og sørsamene i dette området blir svenske undersåtter.

1751

 • Grensen mellom Norge og Sverige med Finland fastsettes endelig.
 • Indre-Finnmark kommer under ensidig dansk-norsk jurisdiksjon og blir for første gang en del av Norge.
 • Et omfattende tillegg til grensetraktaten som senere ble kalt Lappekodisillen, skulle sikre den Lappiske Nations Conservation. Det vil si sikre fremtiden for den samiske nasjon.
 • Lappekodisillen sikret samisk tradisjonell næringsfrihet over grensen, intern samisk forvaltning av slike næringer og da særlig reindriften, et eget samisk rettssystem og samisk nøytralitet i tilfelle væpnet konflikt mellom statene.

1809

 • Finland blir utskilt fra Sverige og blir et storfyrstedømme under den russiske tsar. Det trekkes en grense mellom Sverige og Finland, men grensen fra 1751 berøres ikke.        
 • Den gjensidige samiske ressursbruken, slik den var regulert i Lappekodisillen, fortsetter som tidligere, også på tvers av det som nå ble grensen Finland-Norge.

1814

 • Norge løsrives fra Danmark, får sin indre selvstendighet, men er fortsatt under den svenske kongen. Han to også sto for de to rikenes utenrikspolitikk

1826

 • Grensen mellom Russland og Norge deler opp det siste samiske «fellesområdet.» Nåværende Sør-Varanger blir en del av Norge.
 • De russiskregistrerte Pasviksamene får i 1834 rett til å fortsette sitt laksefiske i sjøen på norsk side.

1833

 • Grensen mellom Finland og Russland fastsettes endelig.

1852

 • Uten at Lappekodisillen oppheves formelt, blir grensen mellom Finland og Norge stengt for reindrift, og finske undersåtter blir nektet å drive fiske og jakt i Norge.
 • Dette forårsaker omfattende og langvarige skadevirkninger for reindriftssystemene på Nordkalotten.

1859

 • Unionen Norge/Sverige sier i nei til et finsk tilbud om å la Norge overta den aller nordligste delen av Finland, for å minske samenes ulemper av grensesperringen i 1852.

1883

 • Lappekodisillen oppheves ikke, men Felleslappeloven mellom Sverige og Norge, angående reindriftssamene, kommer i stedet for denne.

1889

 • Grensen mellom Finland og Sverige blir også sperret for reinflytting.
 • Skadevirkningene av grensesperringen i 1852 forsterkes.

1905

 • Unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige
 • Et mål for Norge blir å kvitte seg med de svenske samenes reinbeiterett.
 • Sterk strid om Lappekodisillens status.
 • I de påfølgende årene blir det en bitter drakamp i reinbeitesaken mellom de to landene.                          

1919

 • Enighet om den første reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige.
 • De svenske reindriftssamers sommerbeiteområder i Norge begrenses sterkt. Blant annet mister de beiteretten i Nord-Troms og på øyene i Nord-Norge.
 • Dette fører til interne tvangsflyttinger av reindriftssamer i Sverige fra                   nord mot sør.

1917

 • Finland blir en selvstendig stat.

1920

 • Freden i Dorpat gjør at Finland får en del av russisk område kalt Petsamo som ligger øst for den norsk-russiske grensen. De får tilgang til Nordishavet via den såkalte Ishavskorridoren.
 • Mange øst- eller skoltesamer blir nå finske undersåtter.

1923

 • Gjennom en overenskomst med den finske staten kjøper Norge ut de tidligere russiske, nå finske skoltesamenes sjølaksefiske-rettigheter i Sør-Varanger. Disse rettighetene, formalisert i 1834, ble dermed slettet.

1944

 • Sovjetunionen tar tilbake Ishavskorridoren og 1826-grensen blir igjen grense mot Russland.
 • Mange østsamer velger å flytte til Finland.
 • Etter andre verdenskrig senker Jernteppet seg og kontakten mellom samene i Sovjetunionen og Norden blir brutt i mer enn 40 år.

1949

 • Enighet om en revidert reinbeitekonvensjon mellom Sverige og Norge, men det blir ikke vesentlige endringer

1972

 • Ny reinbeitekonvensjon, igjen med svært betydelige innskrenkninger for de svenske samenes sommerbeiter i Norge.

2005 – 2019

 • Ingen enighet om ny reinbeitekonvensjon mellom de Norge og Sverige. Disputten fortsetter om Lappekodisillens anvendbarhet på den grenseoverskridende reindriften.

[1] Revidering av undertegnedes oversikt, trykt i rapporten Behov og grunnlag for en nordisk samekonvensjon. Kommunaldepartementet 1998. a