Hva innebærer det at samer er urfolk? Det finnes de som tror at urfolk er en form for urmennesker, som gjerne da lever på en veldig enkel og ur-naturlig måte. Det finnes også de som tror at for å være urfolk må man tilhøre et folk som var ur-opprinnelig, altså de mennesker som først slo seg ned på et territorium. Alt dette er bare tull og har ingenting med det å være urfolk.

Folk kan mene mangt og meget om hvordan ting skal forstås, men spørsmålet er om det holder i retten? Hvis ikke er det vel mer snakk om personlige meninger og preferanser. En definisjon som holder i retten har derimot en praktisk, samfunnsmessig og rettslig betydning fordi den gjelder som lov.

Definisjon på urfolk

Norge har ratifisert den såkalte ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter. Artikkel 1 b) i den konvensjonen definerer hva som menes med urfolk. Den definisjonen har fått bred støtte i norske domstoler og Høyesterett skriver blant annet at «Det er ikke tvilsomt at samene etter denne definisjonen har status som urfolk i Norge».[1] Definisjonen legger vekt på at urfolk er:

ILO-konvensjonen nr.169

ILO-konvensjonen nr. 169 er et internasjonalt dokument som er rettslig bindende og beskriver rettighetene til nettopp urfolk og stammefolk. Hittil har konvensjonen blitt ratifisert( akseptert) av 20 land. I følge denne konvensjonen er styresmaktene ansvarlige for å samordne og organisere tiltak for å beskytte rettighetene til urfolk og stammefolk. De skal også sikre at rett type mekanismer og ressurser er tilgjengelige for dette. 

Les hele konvensjonen her

Folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som – uansett deres rettslige stilling – har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.

Samene var her før statsgrensene ble til

Med andre ord et folk som var her før statsgrensene ble til og som fortsatt er et folk med en egen kultur og et noenlunde eksisterende samfunnsliv. At samene var her før grensene mellom Norge, Sverige, Finland og Russland ble fastlagt er det ikke noe tvil om. Så er et kriterium at man må være «erobret» eller «kolonialisert». Samene ble ikke tatt med på råd om hvor statsgrensene skulle være eller hvordan statene skulle styres. De ble bare innlemmet mot sin vilje. Med andre ord, de ble kolonialisert. 

Eget folk med egen kultur

At samene er et eget folk med en egen kultur som er vidt forskjellig fra norsk, svensk, finsk og russisk er det heller ikke noe tvil om. Kong Harald åpnet Sametinget i 1997 med disse ordene: «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk –nordmenn og samer.»[2] Alle partiene på Stortinget har stilt seg bak at samer er både et folk og et urfolk.[3] I tillegg har en rekke internasjonale organisasjoner anerkjent samene som urfolk og som eget folk.  


[1] Rt-2001-769, s. 791.

[2] Se hele talen til Kongen i: Hætta, Odd Mathis (1998) Sametinget i navn og tall: Høsten 1997-høsten 2001. Karasjok: Sametinget, side 20-22.

[3] Innst. 57 S (2014–2015), s. 6. 0