Reindriften i Sverige reguleres av Rennäringslagen (1971:437). Loven trådte i kraft 1. juli 1971 og erstattet loven om de svenske lappenes rett til reinbeite i Sverige (1928:309) og loven om reinmerker (1960:144). 

Rennäringslagen angir hvilke områder som kan anvendes til reinbeite og ulike beitetidsbestemmelser. Loven definerer helårsbeiter samt årstidsbeiter med fastlagte tidsrammer for anvendelse, jf.§§ 3-8.

Retten som tilkommer den samiske befolkningen er i loven definert som reindriftsrett. I denne retten inngår blant annet rett til reinbeite, jakt, fiske og et visst skogsutbytte. Retten tilkommer den samiske befolkningen og bygger på urminnes hävd. Således består reindriftsretten uavhengig av loven, men innhold og utøvelse reguleres gjennom den til enhver tid gjeldende lovgivning, jf.§ 1.

Medlemmer av samebyer

Beiteretten og den tilknyttede retten til å utnytte grunnen til forskjellige innretninger til reindriften er omtalt som en kollektiv rett for de utøvende medlemmer i samebyen.

Svensk lovgivning har ingen alminnelig akseptert definisjon av begrepet same. Av lovteksten fremgår at med same menes den som er av samisk herkomst. En ikke-same kan bli delaktig i reindriften ved å gifte seg med en same og slik bli opptatt som medlem i en sameby. Spørsmålet om medlemskap avgjøres av samebyen og er avhengig av tilknytning til reindriften innen samebyen, jf.§§ 11 og 12.

Reindriftsretten utøves av den som er medlem av sameby. En sameby er dels et geografisk område, dels en økonomisk og administrativ sammenslutning. Samebyen skal representere og ivareta medlemmenes felles interesser i forhandlinger og konflikter med utenforstående, jf. lovens §§ 9 og 10.

Reinmerker og reintall

På samme måte som i Norge og Finland foreligger det et omfattende system med reinmerker. All rein skal være merket med eiers registrerte merke, jf.§§ 73-84.

Det er länsstyrelsen som fastsetter høyeste antall rein innen samebyene og kan treffe vedtak om reintallsreduksjon og sanksjoner, jf.§ 15. Av ulike hensyn åpner loven også for å bestemme høyeste reintall pr.medlem, jf.§ 35.