• 1923: Høvding Deskaheh fra Cayuga-nasjonen tok kontakt med Folkeforbundet( en verdensorganisasjon som var en forløper for dagens FN) for å formidle urfolks synspunkter. Dette var en av de første gangene en urfolksleder gjorde et forsøk på å nå frem til verdenssamfunnet. Selv om han ikke fikk anledning til å fremføre sine synspunkter, var hans forsøk en oppmuntring til urfolk som å følge sin visjon.
 • 1957: Konvensjonen om vern og integrering av urfolk og andre stammegrupper som helt eller delvis lever under stammeforhold i selvstendige stater (ILO-konvensjonen nr. 107) ble vedtatt. Dette er den første internasjonale avtalen som omhandler styresmakters forpliktelser overfor urbefolkninger og stammefolk som er rettslig bindende.
 • 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet: FNs spesialrapportør Jose Martinez Cobo’s banebrytende studie bidro med viktig informasjon om forholdene for verdens urfolk.
 • 1982: Working Group on Indigeanous Populations ble opprettet. Gruppen jobbet med å lage internasjonale standarder for urfolks rettigheter. Dette førte til at arbeidet med urfolkserklæringen startet opp i 1985.
 • 1989: ILO-konvensjonen nr. 107, som ble kritisert for å være assimilasjonistisk (gjøres lik andre), ble oppdatert i form av konvensjonen om urfolk og stammefolk i selvstendige stater (ILO-konvensjon nr. 169).
 • 1993: De forente nasjoner erklærte at dette året skulle være «FNs internasjonale urfolksår». Urfolk krevde at det skulle opprettes et permanent forum i FN som skulle se nærmere på urfolks bekymringer. Working Group on Indigenous Populations fullførte sitt utkast til en urfolkserklæring.
 • 1994: FN åpnet det første internasjonale tiåret for urfolk (1995-2004).
 • 2002: Åpningssesjonen i FNs permanente forum for urfolk ble holdt i mai 2002. For første gang fikk urfolk anledning til å tale som fullverdige medlemmer i et FN-organ i rollen som eksperter nominert av enten urfolkene selv eller av styresmaktene.
 • 2004: FN kunngjorde det andre internasjonale tiåret for urfolk ( 2005-2015).
 • 2007: 13. september ble Urfolkserklæringen vedtatt av FNs generalforsamling. Dette vedtaket viser at verdenssamfunnet har forpliktet seg til å beskytte de rettigheter urfolk har både som individer og som gruppe.Kilder:

 • Fns erklæring om urfolks rettigheter for urfolksungdom (2013)

  Gáldu

  Gáldu Čála nr. 2/2013