Mu namma lea Elle Rávdná Näkkäläjärvi, lean 19 jagi ja lean Guovdageainnus ja Leammis eret. Leammis, suomabeale, gulan boazodoallobearrašii, ja Guovdageainnus gulan dálonbearrašii. Lean bajásšaddan ja skuvllaid vázzán sámegielat birrasis, gos sámegiella lea eanetlogugiella.

Mun lean vázzán Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvllas. Nuppi jagi ledjen lonohallamis Amerihkás ja dalle, go ledjen nu guhkkin eret, dovden man dehálaš Sápmi duođas lea munnje. Mannan jagi lean leamaš soahteveagas, ja lean beassan vásihit movt lea orrut dakkár báikkis gos lean áidna sápmelaš. Iežan barggus, Juhls silbarávddis Guovdageainnus, lean muitalan gussiide min kultuvrra birra. Dat lea leamaš mielde movttiidahttime mu ohcat ofelažžan.

Liikon mátkkoštit ja deaivvadit olbmuiguin, ja illudan mátkkoštit miehtá Norgga. Mu mielas lea dehálaš ahte erenoamážiid mánát ja nuorat Norggas besset oahppat eambbo sápmelaččaid birra. Sámi kultuvra lea rikkis ja girjái ja mun háliidan leat mielde čájeheame dan. Doaivvun ahte mun maid boađán oahppat ollu ja oažžut somás vásáhusaid. Lean giitevaš go lean válljejuvvon sámi ofelažžan ja illudan álggahit Ofelaš-jagi.

Oahppásmuva eanet Elle Rávdná Näkkäläjärvin dás. Son muitala maid manne su ruovttubáiki Guovdageaidnu lea nu erenoamáš dehálaš sutnje. Elle Rávdná lea Sámi ofelaš 2020/2021.

Moadde jođánis gažaldaga

Mii du mielas lea deháleamos maid Norgga nuorat galggaše diehtit sámiid birra?
Mu mielas lea deháleamos ahte dihtet ahte sápmelaččat eai leat “dušše” gákti, juoigan ja boazodoallu. Lea rikkis ja girjás kultuvra ja olu maid lea gelddolaš oahppat.

Buoremus “icebreaker”?
Láve álo somá dakkár veahá heahpadis “icebreaker-stohkosiiguin”. Dahje vaikko álggahit muitaleames iežas suohttaseamos vásáhusaid birra.

Maid leat don bargame 10 jagi geahčen?
10 jagi geahčen lean sávvamis beassan mátkkoštit olu, oaidnit máilmmi ja soaittán maid vaikko oahpaheaddjeoahpu gárven. Ii go son 10-jagi deaivvadeapmi ofelašjoavkkuin livčče maid somá?

Buoremus TV-ráidu?
Grey’s Anatomy! Dan lean measta beare máŋgii oaidnán. Muđui lea The Handmaid´s Tale ja Good Trouble maid hui buorre.

Gii lea du sámi idola ja manne?
Mun liikon hui bures Sofia Jannokii, Mari Boinii ja Ella Mariei (Isák). Sis lea olu buorre musihkka, ja leat gievrras nissonat geat bealuštit áššiid mat leat dehálaččat sidjiide.

Guđe sámi beakkálmassii lea dus crusha?
Lea go lohpi dadjat nuorra Áillohaš? Mun jáhkán mun lean riegádan 50 jagi menddo maŋŋit, hehe. Muđui dajašin Sofia Jannok, go mun liikon su barggu artistan.

Masa illudat buot eanemusat ofelašjagis?
Mun illudan bargat ja oahpásnuvvat daid eará ofelaččaiguin, mátkkoštit ja oaidnit Norgga, muitalit sámi kultuvrra birra, ja ieš oahppat olu! Na, rievtti mielde illudan visot áššiide!