Tjuodjamlissta

Muv namma l Elle Karen Inga Skum ja mån lav 20 jagák. Muv sijdabájkke la Guovddagæjnno, muv vájmo bájkke. Mujna l nuorttasámegiella iednegiellan, valla gæhttjalav oahppat sihke oarjjel- ja julevsámegielav. Dåbdåv iehtjam vuorbálattjan gå lav bajás sjaddam sáme kultuvrajn ja gielajn luondulasj oassen árggabiejves.

Vargga ålles iellemájgev lav Guovddagæjnon årrum, gånnå lav vádtsám oahppotjiegŋodimev Sáme joarkkaskåvlån ja ællobarggoskåvlån. Valla maŋemus jagev lav studerim ja hárjjidallam duodastuvvam PT (personlig trener) Oslon.

Berustav ednagit kultuvra ja dábij birra, várajda válldet juohkka tjáppa ássjev mij miján la. Lijkkuv aj duodjáj, hárjjidallamij ja valástallamij ja ålggon liehket. Æhtsáv luondon liehket.

Mån lav nav ihkeva vuorbálasj gå lav dáv vejulasjvuodav oadtjum, ja duodaj ávvudaláv jahkáj oahpestiddjen. Vájku viek buoragit sijdan soaptsov, de ávvudaláv Vuonarijkav miehtáj manádit. Lav aj gijttevasj gå besav oasen liehket ájnas bargos oahpestiddjen, jut besav máhtov gilvvet sáme kultuvra birra ietjá nuorajda.

Niellja gatjálvisá jåhtelit:

1. Majt dagá 10 jage duogen?

10 jage duogen lav sávvamis ållim oahpojn la lav bessam manádit ednagav, ja vásedam ålov. Sávav mujna l barggo majna soaptsov ja fijnna leiligheta/goahte.

2. Majt dagá jus nágin dujna madtju lågådaládijn?

Tjaa.. Gatjálvis makkir dille la – jus åhpadiddje li duodalattja ja ij la heva suohtas, de ihkap ij. Valla jus la nuppe guovlluj, de soajttá madtjuhav ruopptot.

3. Makkir tv-rájdojt sjatta gæhttjat hotellan gå dujna l asstoájgge skåvllåguossidimij gaskan?

Home and Away diedon. Almma soahppoopera, ájádalli dávk moaddása, valla dav lav gæhttjam dallutjis gå lidjiv 10 jage. Dåssju hæhttuv.

4. Guhtimusj sáme kjendisij la dujna crusha?

Dat la ållu vissásit AILU VALLE!! Lijkkuv vokállaj (jiednaj) suv, man birra sån rappi, ja suv siednashowa muv sjarmeri. Ja de la sån viehka kjekk! Sån la dåssju «WOW»!