Guktie lea tsïegline årrodh

Jis sïjhth tsïegline sjïdtedh skuvlejaapan 2022/2023 tjoerh ohtsemegoerem dievhtedh ruffien 1. b. åvtelen. Mijjieh gaskesadtebe ohtsijigujmie jïh gïhtjehtæmman gåhtjobe.

Lohkh maam Sandra Márjá West sov tsïeglejaepien bïjre soptseste

Guktie lij dov jaepie goh tsïegle?
Tsïeglejaepie lij akte lustes jaepie, manne åadtjoejim abpe Nöörjesne fealadidh jïh hijvenlaakan mov barkoevoelpigujmie åahpenim. Lustemes EN:sne årrodh New Yorkesne. Desnie åadtjoejim jeatjah aalkoealmetjenoerh gaavnedidh, jïh dej kultuvrine, ïedtjigujmie jïh raeriejgujmie åahpenidh.

Maam daelie darjoeh?
Daelie leam Riddu Riđđu-festivaalen åvtehke. Manne aaj saemiedigkietjirkije.

Maam Tsïeglejaepie dutnjien vadteme?
Manne jïjnjem lïerim mij lea stoerre nåhtojne orreme munnjien, aaj dennie barkosne maam daelie åtna. Manne jïjnjem lïerim saemien histovrijen jïh kultuvren bïjre, jïh manne sïjhtem gaajhkesidie juvnehtidh lohkedh FORMI-1 juktie hijven maadthdaajroem åadtjodh. Manne lïerim åehpiedehtedh jïh soptsestidh stoerre dåehkide. Manne aaj jïjnjem lïerim soejkesjimmien bïjre, juktie akte stoerre bielie Tsïegleöörnegistie lea soejkesjidh dovne åehpiedehtemh jïh vuelkemh. Lissine jïjnjem lïerim guktie dovne saemien jïh nöörjen siebriedahke juhtieh. Daate jaepie lij dïhte fåantoe man åvteste manne eelkim pryöjjadidh siebriedahken bïjre jïh guktie manne sïjhtim politihkerinie sjïdtedh.

Sandra Márjá West lij tsïegle skuvlejaepien 2012-2013.

Skuvlejaepie goh saemien tsïegle

Tsïeglh leah learohkh Saemien jïlleskuvlesne Guovdageaidnusne. Skuvlen akte sjïere byjrese nænnoes faagealmetjigujmie jïh vierhtiejgujmie, jïh daesnie noerhtesaemien biejjieladtje gïele.

Tsïeglh faagem Saemien kultuvre- jïh siebriedahkedaajroe vaeltieh skuvlejaepesne, akte intensijve kuvsje mij 30 studijepoengh vadta. Gosse håaloeminie minnieh dellie lissine 30 studijepoengh åadtjoeh, guktie aktem ellies lohkemejaepiem åadtjoeh.

Goh tsïegle tjoerh ryöjredidh jïjnje fealadimmie sjædta, joekoen gïjreboelhken. Tsïeglh göökti göökti vuelkieh jïh ektesne håalomem hööltieh. Datne jïjnjem haarjanimmiem åadtjoeh åehpiedehtemh darjodh jïh smaave jïh stoerre åålmegekrirride soptsestidh.

Beetnehvierhtiedåarjoe

Njieljie stipendh vadtasuvvieh 220 000 kråvnaj raajan skuvlejaapan 2022/2023. Daah tsïeglestipendh vadtasuvvieh saemien noeride mah jïjtjemse åeliedieh aktem jaepiem mïnnedh bïevnesebarkojne gïehtelidh goh sijjen barkoe. Lissine vuelkemen jïh årromen åvteste maeksebe.

Mij krïevesåvva tsïegline sjïdtedh

Uvtemes tjoerh lastoem utnedh noerigujmie soptsestidh abpe laantesne – jïh dejtie vielie lïerehtidh saemien siebriedahken bïjre. Mijjieh joekoen tjïertestibie tsïegle lea eadtjohke, væjkele laavenjostedh, maahta soptsestidh jïh lea sjugniedihks.

Datne tjoerh jïjtsistie vedtedh – doestedh soptsestidh guktie datne dov saemien maadtoem jïh aarkebiejjiem dååjrh, jïh datne sïjhth joekoen våajnoes sjïdtedh sosijaale meedijinie.

Datne byörh sïejhme lohkememaahtoem utnedh, ih båarasåbpoe årrodh goh 25 jaepieh, jïh akte aevhkie jis dov lea vuejemeleahpa. Mijjieh sjyöhtehke ohtsijh gïhtjehtæmman/pryövose (audition) gåhtjobe.

Maam aajmene åtnah mænngan?

Tsïeglh aktem fuehpies skuvlejaepiem åadtjoeh maam eah gåessie gih sïjhth åajaldidh, jïjnje daajrojne jïh dååjrehtimmine mejtie ij jallan gåaredh jeatjahlaakan vejtiestidh. Sæjhta hijven sjïdtedh dam barkoem CV:sne utnedh, jïh daate aktem maahtoem vadta maam båetijen aejkien barkoevedtijh lyjhkoeh.

Lissine daajrah datne aktem joekoen hijven barkoem dorjeme juktie daajroenjieptjiem saemiej bïjre lissiehtidh joekoen gellie noeride, mestie vaenebh vaanesovmh jïh vaenebe irhkeme sjædta.

Vuartesjh man åvteste Vanja sïjhti Saemien tsïegline sjïdtedh

Vanja Tørresdal (21) Trööndelagesne lij Saemien tsïegle skuvlejaepien 2018/2019. Lohkh vielie Vanjan bïjre daesnie.


Vanja Tørresdal (21) Trööndelagesne lij Saemien tsïegle skuvlejaepien 2018/2019.