Tsïegline sjïdth

Juktie syökedh tsïegline sjïdtedh jaapan 2020/2021 tjoerh ohtsemegoerem dievhtedh.

Hoksh dov leah daah paehperh dïllesisnie åvtelen aalkah: CV, kopije væhnadasseste, barkoevihtiestimmieh jïh golme referaansh. Referaansh maehtieh aarebi barkoevedtijh, lohkehtæjjah jallh naakene årrodh mah datnem astoeaejkien darjomi tjïrrh demtieh, goh saavrehtæjja jallh åvtehke.

Ohtsememierie ruffien 1. b. 2020.

Mïsse akt onterdh? Gaskesadth raeriestæjjam Lena Susanne Kvernmo Gaup, tell.: 78448458 jallh e-påaste: lena-susanne.gaup@samiskhs.no   

Ohtsemeprosesse 2020
OhtsememierieRuffien 1. b.
Mijjieh barkoelaavenjassh olkese seedtebe jïh pryövose (audition) gåhtjobe Ruffien 4. b.
Pryövoe (audition) jïh gihtjehtimmie Altesne * Ruffien 11. b.
Pryövoe (audition)  jïh gihtjehtimmie Guovdageaidnusne * Ruffien 12. b.
Njieljie orre saemien tsïeglh bæjhkoehtamme sjidtieh Riddu Riđusne Snjaltjen 10. b.
Lohkemeaalkoe Guovdageaidnusne Mietsken 17. b.
Voestes vuelkemevåhkoe aalka Rïhkeden/golken 19. b.
* Mijjieh vuelkemen åvteste maeksebe jïh jïjjedimmiem öörnedibie

Gaskesadtemebïevnesh

Ohtseme

Man åvteste sïjhth saemien tsïegline sjïdtedh?

Soptsesth åenehks jïjtjedh bïjre. Man åvteste raaktan datne edtjh saemien tsïegline sjïdtedh? Maam maahtah buektedh, jïh maam sïjhth daehtie jaepeste lïeredh?

Vuejemeleahpa

Goh tsïegle lea geajnosne abpe jaepiem, guktie stoerre aevhkie jis dov lea vuejemeleahpa.

Studijemaahtoe

Jis ih leah annnje vihtiestimmiem åådtjeme dov lea sïejhme studijemaahtoe, tjoerh dam sïjse seedtedh tsaekemen åvtelen

Referaansh

Vedtieh nommem 3 almetjidie mah datnem veele demtieh, jïh mejgujmie Saemien tsïeglh maehtieh gaskesadtedh ohtsemem sjïekenisnie

Referaanse 1
Referaanse 2
Referaanse 3

Lissietjaalegh

Ij naan fijle veeljesovveme
Ij naan fijle veeljesovveme
Ij naan fijle veeljesovveme