Tsïegline sjïdth

Juktie syökedh tsïegline sjïdtedh jaapan 2021/2022 tjoerh ohtsemegoerem dievhtedh.

Hoksh dov leah daah paehperh dïllesisnie åvtelen aalkah: CV, kopije væhnadasseste, barkoevihtiestimmieh jïh golme referaansh. Referaansh maehtieh aarebi barkoevedtijh, lohkehtæjjah jallh naakene årrodh mah datnem astoeaejkien darjomi tjïrrh demtieh, goh saavrehtæjja jallh åvtehke.

Ohtsememierie ruffien 1. b. 20210.

Mïsse akt onterdh? Gaskesadth raeriestæjjam Brita Norlemann, tell.: 413 37 736 jallh e-påaste: britaan@samas.no / Lena Susanne Gaup, tell.:466 28 496, lenasg@samas.no

Se den norske versjonen av nettsiden dersom du opplever problemer med søknadsskjema.

Daesnie
onne vaatove guktie lij Saemien tsïegline årrodh 2017/2018. Dellie saemien tsïeglh lin Dan-Jonas Danielsen Sparrok, Anne-Marja Jannok-Joma, Leif Henrik Halvari jïh Maren Benedicte Nystad Storslett.

Saemien jïlleskuvle lea byögkeles institusjovne, ohtseme mij sïjse seedtesåvva dan åvteste vöörhkesåvva byögkeles journaalesne. Men ohtsemh eah leah læjhkan byögkeles. Mijjieh dov ohtsemem gïetedibie eannan aktem askem ohtsememierien mænngan. Datne sïjhth bïevnesh åadtjodh mejtie leah tsïegline veeljesovveme jallh ij. Maahtah saaht gåessie dov ohtsemem bååstede giesedh, jïh naemhtie ohtsemem hiejhtedh.

Kontaktinformasjon

Søknad

Hvorfor vil du bli samisk veiviser?

Fortell kort om deg selv. Hvorfor skal akkurat du bli samisk veiviser? Hva kan du bidra med, og hva ønsker du å få ut av året?

Førerkort

Som veiviser er man på veien hele året, så det er en veldig stor fordel om du har førerkort.

Studiekompetanse

Hvis du ikke har fått bevis på generell studiekompetanse ennå, må dette ettersendes før opptak.

Referanser

Oppgi tre personer som kjenner deg godt, og som Samiske Veivisere kan ta kontakt med i forbindelse med søknaden.

Referanse 1
Referanse 2
Referanse 3

Vedlegg

Ij naan fijle veeljesovveme
Ij naan fijle veeljesovveme
Ij naan fijle veeljesovveme