Tsïegline sjïdth

Juktie syökedh tsïegline sjïdtedh jaapan 2023/2024 tjoerh ohtsemegoerem dievhtedh.
Mujhtieh gaajhkh sijjieh dievhtedh.

Hoksh dov leah daah paehperh dïllesisnie åvtelen aalkah: CV, kopije væhnadasseste, barkoevihtiestimmieh jïh golme referaansh. Referaansh maehtieh aarebi barkoevedtijh, lohkehtæjjah jallh naakene årrodh mah datnem astoeaejkien darjomi tjïrrh demtieh, goh saavrehtæjja jallh åvtehke. Amma ij hijven voelph ….

Ohtsememierie 01.05.2023

Mïsse akt onterdh? Gaskesadth raeriestæjjam Lena Susanne Gaup, tell.: 466 28 496, lenasg@samas.no

Dåeriesmoerh ohtsemegoerine vuelielisnie?

Gaskesadth nedtesæjroen tjåadtjoehtæjjam raeriestæjja Lena Susanne Gaup, tell.: 466 28 496, lenasg@samas.no

Vihkele lissietjaalegi bïjre

Lissietjaalegh, goh CV, væhnadassh jïh vihtienassh, tjuerieh krypteereme zip-fijline seedtesovvedh diekie: samiskeveivisere@samas.no

Jallh maahtah lïenghken bïjre birredh juktie lissietjaalegh goh CV, væhnadassh jïh vihtienassh jearsoeslaakan seedtedh e-påastesne: samiskeveivisere@samas.no.

Lohkh guktie krypteereme zip-fijlem darjoeh daesnie.

Ohtsemeprosesse jaapan 2023

Ohtsememierie01.05.2023
Mijjieh barkoelaavenjassh seedtebe jïh gihtjehtæmman gohtjedibie.02.05.2023
Gihtjehtimmie Altesne, alternatijve lea digitaale gihtjehtimmie*09.05.2023
Gihtjehtimmie Guovdageaidnusne , alternatijve lea digitaale gihtjehtimmie*10.05.2023
Bæjhkoehtimmie njieljie orre saemien tsïeglijstesnjaltjen
Studijeaalkoe Guovdageaidnusnemïetsken 14. b.
Voestes feelemevåhkoe aalkagålkoen 1.b.
*Gihtjehtimmie dorjesåvva v.g. Zoomen tjïrrh
Daesnie onne vaatove guktie lij Saemien tsïegline årrodh 2017/2018. Dellie saemien tsïeglh lin Dan-Jonas Danielsen Sparrok, Anne-Marja Jannok-Joma, Leif Henrik Halvari jïh Maren Benedicte Nystad Storslett.

Saemien jïlleskuvle lea byögkeles institusjovne, ohtseme mij sïjse seedtesåvva dan åvteste vöörhkesåvva byögkeles journaalese. Men ohtsemh eah leah byögkeles. Mijjieh dov ohtsemem gïetedibie eannan aktem askem ohtsememierien mænngan. Datne sïjhth bïevnesh åadtjodh mejtie leah tsïegline veeljesovveme jallh ij. Maahtah saaht gåessie dov ohtsemem bååstede giesedh, jïh naemhtie ohtsemem hiejhtedh.

Gaskesadtemebïevnesh

Ohtseme

Man åvteste sïjhth saemien tsïegline sjïdtedh?

Fortell om deg selv. Hvorfor skal akkurat du bli samisk veiviser? Hva kan du bidra med, og hva ønsker du å få ut av året?

Vuejemeleahpa

Goh tsïegle lea geajnosne abpe jaepiem, guktie joekoen stoerre aevhkie jis dov lea vuejemeleahpa.

Studijemaahtoe

Jis ih leah vihtiestimmiem sïejhme studijemaahtose åådtjeme annje, tjoerh dam mijjese seedtedh tsaekemen åvtelen.

Referaansh

Oppgi tre personer som kjenner deg og som Samisk høyskole kan ta kontakt med i forbindelse med søknaden. Dette kan være en tidligere lærer, trener, kollega eller sjef.

Referaanse 1

I hvilken sammenheng kjenner denne personen deg?

Referaanse 2

I hvilken sammenheng kjenner denne personen deg?

Referaanse 3

I hvilken sammenheng kjenner denne personen deg?