samiske-veivisere-selfie

Tsïegline sjïdth

Juktie syökedh tsïegline sjïdtedh jaapan 2021/2022 tjoerh ohtsemegoerem dievhtedh.
Mujhtieh gaajhkh sijjieh dievhtedh.

Hoksh dov leah daah paehperh dïllesisnie åvtelen aalkah: CV, kopije væhnadasseste, barkoevihtiestimmieh jïh golme referaansh. Referaansh maehtieh aarebi barkoevedtijh, lohkehtæjjah jallh naakene årrodh mah datnem astoeaejkien darjomi tjïrrh demtieh, goh saavrehtæjja jallh åvtehke. Amma ij hijven voelph ….

Ohtsememierie ruffien 1. b. 2021.

Mïsse akt onterdh? Gaskesadth raeriestæjjam Brita Norlemann mobijlesne 413 37 736 jallh e-påaste: britaan@samas.no jallh raeriestæjja Lena Susanne Gaup, tell.:466 28 496, lenasg@samas.no

Dåeriesmoerh ohtsemegoerine vuelielisnie?

Gaskesadth nedtesæjroen tjåadtjoehtæjjam Brita Norlemann, mobijle 41337736 jallh raeriestæjja Lena Susanne Gaup, tell.:466 28 496, lenasg@samas.no

Vihkele lissietjaalegi bïjre

Lissietjaalegh, goh CV, væhnadassh jïh vihtienassh, tjuerieh krypteereme zip-fijline seedtesovvedh diekie: samiskeveivisere@samas.no

Jallh maahtah lïenghken bïjre birredh juktie lissietjaalegh goh CV, væhnadassh jïh vihtienassh jearsoeslaakan seedtedh e-påastesne: samiskeveivisere@samas.no.

Lohkh guktie krypteereme zip-fijlem darjoeh daesnie.

Ohtsemeprosesse jaapan 2021 (jarkelimmieh maehtieh båetedh)

Ohtsememierieruffien 1. b.
Mijjieh barkoelaavenjassh seedtebe jïh gihtjehtæmman gohtjedibie.ruffien 4. b.
Gihtjehtimmie Guovdageaidnusne, alternatijve lea digitaale gihtjehtimmie*ruffien 10. b.
Gihtjehtimmie Altesne, alternatijve lea digitaale gihtjehtimmie*ruffien 11. b.
Bæjhkoehtimmie njieljie orre saemien tsïeglijste Riddu Riddusnesnjaltjen 16.b.
Studijeaalkoe Guovdageaidnusnemïetsken 23. b.
Voestes feelemevåhkoe aalkagålkoen 1.b.
*Gihtjehtimmie dorjesåvva v.g. Zoomen tjïrrh
Daesnie onne vaatove guktie lij Saemien tsïegline årrodh 2017/2018. Dellie saemien tsïeglh lin Dan-Jonas Danielsen Sparrok, Anne-Marja Jannok-Joma, Leif Henrik Halvari jïh Maren Benedicte Nystad Storslett.

Saemien jïlleskuvle lea byögkeles institusjovne, ohtseme mij sïjse seedtesåvva dan åvteste vöörhkesåvva byögkeles journaalese. Men ohtsemh eah leah byögkeles. Mijjieh dov ohtsemem gïetedibie eannan aktem askem ohtsememierien mænngan. Datne sïjhth bïevnesh åadtjodh mejtie leah tsïegline veeljesovveme jallh ij. Maahtah saaht gåessie dov ohtsemem bååstede giesedh, jïh naemhtie ohtsemem hiejhtedh.

Gaskesadtemebïevnesh

Ohtseme

Man åvteste sïjhth saemien tsïegline sjïdtedh?

Soptsesth åenehkslaakan jïjtjedh bïjre. Man åvteste raaktan datne edtjh saemien tsïegline sjïdtedh? Maam datne maahtah buektedh, jïh mah sjaavnjoeh dov daehtie jaepeste?

Vuejemeleahpa

Goh tsïegle lea geajnosne abpe jaepiem, guktie joekoen stoerre aevhkie jis dov lea vuejemeleahpa.

Studijemaahtoe

Jis ih leah vihtiestimmiem sïejhme studijemaahtose åådtjeme annje, tjoerh dam mijjese seedtedh tsaekemen åvtelen.

Referaansh

Neebnh golme almetjh mah datnem veelelaakan demtieh, jïh mejgujmie Saemien Tsïeglh maehtieh gaskesadtedh ohtsemen sjïekenisnie.

Referaanse 1
Referaanse 2
Referaanse 3