Saemien tsïeglh 2020/2021


Vibeke Persen

Vibeke Persen

22 jaepie, Deatnu

Mov nomme Vibeke Persen jïh manne 21 jaepien båeries. Manne voenesne byjjenamme man nomme Holmesund Deatnusne. Eatnemen lïhke årrodh lea joekoen vihkeles orreme mov tråjjen gaavhtan, juktie lyjhkem jïjnjem ålkone årrodh, dovne vaarremegaamegigujmie…

Lohkh vielie
Elle Rávdná Näkkäläjärvi

Elle Rávdná Näkkäläjärvi

20 jaepie, Guovdageaidnu

Mov nomme Elle Rávdná Näkkäläjärvi jïh manne 19 jaepien båeries,  jïh Guovdageaidnuste jïh Leammiste båatam. Leammisne, soemen bielesne manne båatsoefualhkan govlesovvem, jïh Guovdageaidnusne manne ”dalon”-fualhkan govlesovvem,…

Lohkh vielie
Mirja Cicilia Andersson Renander

Mirja Cicilia Andersson Renander

19 jaepie, Rennebu

Mov nomme Mirja Cicilia Andersson Renander jïh manne 18 jaepien båeries. Manne onne voeneste båatam man nomme Nerskogen, Rennebu tjïeltesne Trööndelagesne. Juelkietjengkere iktesth mov stoerre ïedtje orreme, jïh dan åvteste gaarsjelimmielinjam…

Lohkh vielie
Lemet Johanas Nystad

Lemet Johanas Nystad

22 jaepie, Kárášjohka

Mov nomme Lemet Johanas Nystad jïh leam 21 jaepien båeries. Manne reakadamme jïh byjjenamme Kárásjohkesne, men leam Lillehammerisnie orreme gusnie Nöörjen toppidrettsgymnasesne veedtsim jïh uvtemes treavkanjulhtjeminie gïehtelim. Lissine Romsesne…

Lohkh vielie