Tsïegleöörnegen bïjre

Saemien tsïeglh leah noerh mah bïjre jarkan Nöörjesne minnieh jïh saemiej bïjre håaloeh, uvtemes jåarhkeskuvline. Tsïeglh Saemien kultuvre- jïh siebriedahkedaajroem Saemien jïlleskuvlesne Guovdageaidnusne luhkieh, jïh tsïeglebarkoe lea akte bielie dehtie ööhpehtimmeste.

Sjollehke jïh lïerije håalomh

Learohkh mah guessieh tsïeglijste åadtjoeh skuvlesne aktem gieltegs goerkelimmiem åadtjoeh dan saemien veartenen sïjse. Guktie dah dååjroeh aalkoealmetjinie årrodh, jïh guktie doh jeanatjommes saemieh daan biejjien jielieh. Tsïeglh gaajhken bïjre soptsestieh goh gaptan aerpievuekieh jïh gïelen, histovrijen jïh aarkebiejjien jieleden bïjre, jïh dej lea jïjnje haarjanimmie gyhtjelassh vaestiedidh.

Namhtah skuvlese

Tsïegli vuelkemen jïh aaj daerpies jïjjedimmien åvteste leah åvtelhbodti maakseme, jïh skuvlese eevre namhtah guessieh jïh håalomh åadtjodh.

Ryöjredamme learohkh stööremes nåhtoem vedtieh

Ij leah daerpies åvtedaajrojne juktie meatan årrodh håaloeminie, men dååjrehtimmien mietie dle nuhteligs ånnetji dïsse ryöjredidh. Lohkehtæjjah byöroeh vuartasjidh Ryöjredh guesside.

Dongkede tsïeglide

Jeenjesh tsïegli mietie gihtjieh, jïh naa sïejhme vuertemelæstoejgujmie. Gïehtjede maaje vuelkemelaajroem juktie vuejnedh gåessie tsïeglh leah skuvlen dajvesne, jïh gåessie dej leah gåaroes biejjieh.

Vuartesjh saemien tsïeglh öörnegen bïjre soptsestieh

Elle Karen Inga Skum (21) Guovdageaidnuste jïh Vanja Tørresdal (21) Praahkeste lægan Saemien tsïeglh skuvlejaepien 2018/2019. Daesnie Elle Karen Inga soptseste guktie satne dååjroe saemien noerine årrodh daanbien, jïh man åvteste barkoe maam saemien tsïegline dorje lea vihkeles. Lissine ovmessie noerh nöörjen skuvlesne gaavnedibie mah gellie gyhtjelassh utnieh tsïeglide. Saemien tsïeglh skuvlejaepien 2018/2019 lin Elle Karen Inga Skum, Vanja Tørresdal, Eli Karianne Vesterheim Hætta jïh Maria Gunilla Påve Wilks.