Dongkede tsïeglh

Man hijven dijjieh guessieh sïjhtede! Tsïeglh voejhkelieh jienebh skuvlh seamma dajvesne vaaksjodh dan gåhkese gåarede, jïh vuelkemelaajroe dan mietie bïejesåvva. Såemies aejkien maahta geerve sjïdtedh guessieh tsïeglijste åadtjoeh gosse raaktan bööremes dijjese sjeahta, men tjaelede vaajteles biejjiem, jïh vaajtelossjede. Mijjieh mijjen ellen buaratjommesem darjobe!

Gïehtjede vuelkemelaajroem, dellie vuejnede mah biejjieh mah joe leah dongkesovveme.

Skuvlebïevnesh

Iktedimmie klaassijste

Jis jienebh klaassedaltesh jallh faageotnjegh edtjieh tjåanghkan bïejesovvedh, tjïertesth dam lahtestimmesne

Govlehtallije


Govlehtallije

Juktie daejredh mijjieh maehtebe dijjem dallegh jaksedh, göökte govlehtallijh daarpesjibie

Åehpiedehteme

Vaajteles daatoe

Det er ingen garanti for at dere får den datoen dere ønsker, men vi prøver så godt vi kan.

Lahtestimmieh

Dijjen naan sjïere vaajtelassh, jallh mij akt maam byörebe daejredh, tjaelieh dam daesnie.