Dongkede tsïeglh

Man hijven dijjieh guessieh sïjhtede! Tsïeglh voejhkelieh jienebh skuvlh seamma dajvesne vaaksjodh dan gåhkese gåarede, jïh vuelkemelaajroe dan mietie bïejesåvva. Såemies aejkien maahta geerve sjïdtedh guessieh tsïeglijste åadtjoeh gosse raaktan bööremes dijjese sjeahta, men tjaelede vaajteles biejjiem, jïh vaajtelossjede. Mijjieh mijjen ellen buaratjommesem darjobe!

Gïehtjede vuelkemelaajroem, dellie vuejnede mah biejjieh mah joe leah dongkesovveme.