Mov nomme Vibeke Persen jïh manne 21 jaepien båeries. Manne voenesne byjjenamme man nomme Holmesund Deatnusne. Eatnemen lïhke årrodh lea joekoen vihkeles orreme mov tråjjen gaavhtan, juktie lyjhkem jïjnjem ålkone årrodh, dovne vaarremegaamegigujmie jïh treavkajgujmie. Manne eadtjohke fuelhkeste båatam, guktie gaarsjelimmie iktesth stoerre bieline orreme mov aarkebiejjeste.

Manne maanagïertesne jïh maadthskuvlesne vaadtseme noerhtesaemien voestesgïeline sijjesne Tana bru. Jåarhkeskuvlem veedtsim Lillehammerisnie, Nöörjen Toppidrettsgymnasesne, tjoejkemelinjesne. Dan mænngan pedagogihkem lohkim aktem jaepiem Innlandet Jïlleskuvlesne. Njieljie jaepiej mænngan jeatjah kultuvrine manne saemien kultuvrem jïh hïejmesijjiem ohtselim. Manne eelkim faagelohkehtæjjine barkedh Tana Bru maadthskuvlesne, jïh joekoen jïjnjem barkosne lïerim.

Manne dovne garmeresvoetem jïh lujjiesvoetem damtem gosse åadtjoem tsïegline årrodh. Manne tjarke aavodem saemien kultuvren bïjre bievnedh, kultuvren sisvegen bïjre bïevnedh jïh gellie orre almetjh råakedh. Mov leah stoerre veanhtadimmieh daan jaapan, jïh vïenhtem manne sïjhtem jïjnjem lïeredh, haestemh jïh jïjnjem lustem åadtjodh!

Vibeke Persen leah orre Saemien tsïeglh 2020/2021! Åahpenidie daejnie!

Såemies varke saetniesvoeth

Mïsse jeenjemes aavodh daan tsïeglejaepien?
Manne jeenjemes aavodem gyhtjelassh vaestiedidh jïh almetjigujmie soptsestidh. Gihtjede amma gaajhkem maam måjhtajidie jïh dellie edtjem vaestiedidh dan hijven maahtam, ij naan gyhtjelassh leah jabjoen!

Maam tuhtjh vihkielommes Nöörjen noerh saemiej bïjre daejrieh?
Joekoen geerve ajve aktem aatem neebnedh, tuhtjem Nöörjen noerh byöroeh dan jïjnjem daejredh. Sïjhtem mån jiehtedh mijjieh aaj sïejhme noerh mah seapan dejtie seamma aatide lyjhkoeh goh nöörjen noerh, goh TV-raajroeh, gaarsjelimmie jïh voelpigujmie årrodh.

Bööremes raerie juktie jïengem tsööpkedh?
Pryövem lustesvoetem nuhtjedh jïh maam akt luste soptsestidh, maaje jïjtjene bïjre, jïjtjeironijine. Soptsestimmie maaje aelhkebe sjædta jis jïjtjedh nuhtjh. Mejtie mannine jallh manneste föörhkedh lea ånnetji debpelen dohkoe, dah amma föörhkedieh.

Maam 10 jaepine darjoeh?
Manne joekoen haarra, jïh soejkesjem maaje ajve aktem jaepieboelhkem fïerhten aejkien, guktie jïjtje aaj joekoen gieltege. Manne mån ööhpehtimmiem illeme, seapan lohkehtæjjaööhpehtimmiem. Jïh manne dagke aktene sijjesne årroem Finnmarhkesne gusnie eatneme  eevre mov oksen ålkolen.

Maam saemien åahpetjidie datne buaresjh?
Manne gutnem dejtie mah tjarke barkeminie saemien våajnoes darjodh. Mejtie lea musihken, håalomi jallh tjeahpoen tjïrrh, manne dam gutnem.

Bööremes tv-raajroe(h)?
Manne gaajhkem vuartesjem, goh dokumentaarh jïh reality-raajroeh. Minngemes tïjjem leam jïjnjem raajrojde Tollerne jïh Blålys vuartasjamme TV2:sne, men iktesth bååstede båatam Friends-raajrose.

Gie dov saemien åvteguvvie jïh man åvteste?
Ailu Valle, Isák, Felgen Orkester jïh SlinCraze. Gosse saemien festivaaline jïh roadtripsine mov voelpigujmie ektine mïnnem, manne aalkeme gaajhkesåarhts saemien musihkem lyjhkedh. Manne artisth lyjhkem mah orrelaakan ussjedieh jïh hijven musihkem saemiengïelesne sjugniedieh. Manne gellie orre baakoeh jïh baakoetjïerth dejstie lïerem. Naakenh dejstie artistijste leah Ailu Valle, Isák, Felgen Orkester jïh SlinCraze.