Spïelelæstoe

Mov nomme Maria Gunilla Påve Wilks jïh leam 19 jaepien båeries. Manne akte nïejte mij lea Snåasesne byjjenamme jïh gusnie orreme maanabaelien raejeste. Manne byjjenamme aktene guektiengïeleldh fuelhkesne, gusnie aehtjie noerhtesaemien, jïh tjidtjie åarjelsaemien soptsestieh. Dan gaavhtan gïele dan joekoen vihkeles munnjien sjïdteme. Seamma tïjjen leam byjjenamme aktene båatsoefuelhkesne, jïh dan åvteste vaerie aaj mov hïejme. Jeatjah ïedtjh jaepiej tjirrh leah ovmessie gaarsjelimmiedarjomh orreme jïh rïektesisnie gaajhkem maam akte maana pryövoe.

Dan åvteste aehtjie Jåhkåmåhkkeste båata, dellie jïjnjem dohkh diekie fealadamme. Juktie fealadimmie akte stoerre bielie mov byjjenimmeste orreme, dellie iemie munnjien sjædta jïjnjem fealadidh daan jaepien. Men daelie åadtjoem stoerre bielieh Nöörjeste vuejnedh. Manne jïjnjem aavodem daan jaapan, gaajhkh almetjh mejtie sïjhtem råakedh jïh gaajhkh orre sijjieh, men ij goh unnemes mijjen kultuvren bïjre soptsestidh.

Njieljie varke gyhtjelassh:

Maam 10 jaepine darjoeh?

Manne mån mejnie akt barkeminie mïsse stoerre ïedtjem åtnam! Manne gegkestem manne leam jïjnjem dååjreme jïh jïjnjem lïereme dej vaaseme jaepiej, men jeenjemes gaajhkeste gegkestem manne tråjjedem dejnie maam darjoem.

Maam darjoeh jis naaken datnine flöörtede aktene håaloemisnie datne höölth?

Hmm, ij leah aelhkie jiehtedh. Vïenhtem manne lim joekoen ierielimmesne sjïdteme, mænngan aalkeme föörhkedidh, guktie abpe tsiehkie ajve leajhroes sjïdteme..  haha

Mah tv-raajroeh sïjhth hotellesne vuartasjidh gosse dov lea astoeaejkie skuvlevaaksjomi gaskem?

Nïejte mij aadtjen lea orrijamme raajroeh vuartasjidh. Ijje maa, dïhte sån aalka raajrojne Prison Break, jïh mubpie…

Maam saemien åahpehtjem datne buaresjh?

Hævvi Felgen Orkester <3