Tjuodjamlissta

Muv namma l Maria Gunilla Påve Wilks ja mån lav 19 jagák. Mån lav næjttso guhti lav bajás sjaddam Snåasan gånnå lav årrum mánná rájes. Bajás sjaddam lav guovtegielak familjan, gånnå áhttje ságas nuorttasámegielav ja ieddne ságas oarjjelsámegielav. Danen li giela sjaddam ájnnasa munji. Sæmmi båttå lav bajás sjaddam ællobarggofamiljan, ja navti la várre aj muv sijdda. Ietjá berustime jagij nalluj li læhkám duot dát valástallam ja juohkka diŋŋga majt mánná gæhttjal, dávk.

Danen gå áhttje la Jåhkåmåhkes, de lip manádam vehi åvddån ruopptot. Gå manádibme la læhkám nav stuorra oasse ietjam bajássjaddamis, de sjaddá luondulasj manádit ednagav dán jage. Dåssju dat jut dá bále galgav ájttsat stuorra åsijt Vuonarijkas farra. Ávvudaláv ednagit dán jahkáj, gájka ådå ulmutjijda gejt sjaddap iejvvit ja dajda ådå bájkijda, valla åvdemusát ávvudaláv ietjama kultuvra birra subtsastit.

Niellja gatjálvisá jåhtelit:

1. Majt dagá 10 jage duogen?

Sávav bargav juojnak man åvdås ajtu berustav! Sávav mujna li læhkám moadda vásádusá ja oahppam lav ålov jagij tjadá ma li vássám, valla ållu ienemusát sávav soaptsov dajna majt dagáv.

2. Majt dagá jus nágin dujna madtju lågådaládijn?

Hmm, ij dav diehttu. Jáhkáv lidjiv suorgganit, tjajmmagoahtet ja de lij sjaddat hehpat… haha

3. Makkir tv-rájdojt sjatta gæhttjat hotellan gå dujna l asstoájgge skåvllåguossidimij gaskan?

Næjttso guhti jur la hæjttám rájdojt gæhttjat. Neida, álgáv dávk Prison Breakajn ja de joarkáv.

4. Guhtimusj sáme kjendisij la dujna crusha?

Felgen Orkester diedon <3