Tjuodjamlissta

Buoris! Muv namma l Håkon Mudenia, ja mån lav 23 jagák báhttja Dænos Finnmárkos! Sijdan Dænon lav maŋemus jagijt barggam åhpadiddjen mánáj- ja nuorajskåvlån. Åvddål åhpadiddjen barggagåhtiv de lidjiv suodjalusán ja låhkåm ieŋŋilsgielav jagev Råmsån.

Bajássjattadijn lav gillum juohkka diŋgajn, luossaguollimis ja ælljabivdos gitta tjuojggamvuohtjemij ja bállotjiektjamij. Ålles iellemájge lav læhkám oassen moattekultuvralasj bájkes, gånnå dáttja ja sáme li aktak viessum. Dát árggabiejvve, gånnå gájka viessu buohtalakkoj ulmutjij ietjá kultuvrajs ja ietjá árvoj, la juoga man birra sávav subtsastit ja gaskostit oahppijda skåvllåjage nalluj.

Muv vuorddemusá oahpestiddje jahkáj li duola degu iejvvit moadda ådå ulmutjijt ålles væráldis. Sávav oahpásmuvvat ájn ienep ietjam kultuvrajn ja bessat hieredit diehtemahtesvuodav ja guottojt sámij birra. Ávvudaláv ednagit gæhttjat ja vásedit ålles Vuonav ja gitta New Yorkav!

Niellja gatjálvisá jåhtelit:

1. Majt 10 jage duogen dagá?

Lågev jage duogen bargav sáme- ja ieŋŋilsgiela åhpadiddjen! Jali ihkap bargav sáme dájdajn ja girjálasjvuodajn, dat la muv mielas hávsske ja juojddá majna lulujiv máhttet barggat.

2. Majt dagá jus nágin dujna madtju lågådaládijn?

De ihkap lávgájdaláduváv, valla gæhttjalav garvvet? Iv diede, valla iv máhte dibddet avtav ulmutjav divna iehtjádij lågådallamav biejsstet.

3. Makkir tv-rájdojt sjatta gæhttjat hotellan gå dujna l asstoájgge skåvllåguossidimij gaskan?

Jáhkáv sjattav gæhttjat “The Handmaid’s Tale”. Dav lav guhkijt sihtam gæhttjat, ja ájnna sivva manen iv la dálátjij gæhttjam le jut sidáv girjev vuostak låhkåt, ja dav dálla lågåv. Ietján iv heva TV-rájdojt gehtja, boadáv dávk farra girjijt låhkåt.

4. Guhtimusj sáme kjendisij la dujna crusha?

Maŋŋel gå bessiv vuojnnet Ailu Valle Márkomeannun, de lav oadtjum almma “mancrush” sunji. Sån dahká ihkeva buorre musihkav tevstaj massta guolga tjuodtjáni, makkir ålmåj!