Muv namma l Benedikte Eriksen. Lav 19 jage ja boadáv Ájluovtas, Hábmera suohkanis . Lav Ájluovtan årrum dat rájes gå riegádiv dasik dievddiv 16 jage. Dalloj jåhtiv årruhattjaj Oppájddáj, gånnå årruv 2 jage madin vádtsiv guokta maŋemus jage ålggoiellemfágan

Knut Hamsuna joarkkaskåvlån. Lijkkuv liehket ålggon ja rubbmelasj dåjman liehket. Hestaj lav barggam nav guhkev gå mujtáv, ja gå álggiv ålggoiellemfáhkaj berustahtjiv ájrustit ja goarŋŋot. 

Harmmat ávvudaláv oahpestiddjejahkáj ja lav huj gijttevasj gå besav sæbrrat dán vásádussaj! Jáhkáv sjaddá jahke gånnå sjattav åvddånit ja hásstalit ietjam. Ávvudaláv åhpatjit ienebuv mijá iehtjama kultuvra ja histåvrå birra, ja gaskostit dav vijddásappot ietjá nuorajda Vuona skåvlåjn. Doajvov sjaddá jahke ådå máhtudagájn ja ådå mujtoj! 

Oanegattjat muv birra

Masi ávvudalá ienemusát oahpestiddjejagen?
Ávvudaláv ienemusát mannat ietjá nuorajt Vuona skåvlåjn iejvvitjit, ja åhpadit sáme kultuvra ja histåvrå birra.

Mij la duv mielas ájnnasamos majt nuora Vuonan bierriji sámij birra máhttet?
Muv mielas la ájnas nuora Vuonan dádjadi mij sáme ep vieso degu 100 jage ájgge.

Gåk dahkat gå iehtjádij ságastahttjá?
Álu doajmmá suohttasijt subtsastit. Ij så vil?

Majt dagá 10 jage duogen?
Sávvamis lav geldulasj bargon gånnå soaptsov, vájku politijjan, åhpadiddjen jali politihkalasj bargon.

Majt lidji válldet fárruj ávdas suolluj, ja manen?
Tjalmmeglásajt. De vuojn edesik besav vuojnnet.

Gut la duv sáme åvddågåvvå ja manen?
Ella Marie Hætta Isaksen. Sån dahká sierralágásj tjáppa musihkav, ja la sebrudakberustiddje. Dasi lijkkuv! Ihkeva buoragit aj lijkkuv girjjáj majt jur la almodam.